KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TỰ TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN HÈ TỔ 4,5

Tháng Chín 11, 2019 10:20 sáng
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VỤ BẢN

TRƯỜNG TH VĂN CAO

TỔ 4,5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Liên Minh, ngày  21  tháng 8  năm 2019

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC  TỰ TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN HÈ TỔ 4,5

Năm học 2019 – 2020

 

Căn cứ Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 274/ PGDĐT-TH ngày 9/8/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vụ Bản;

Căn cứ đặc điểm tình hình và phương hướng nhiệm vụ của Trường Tiểu học Văn Cao năm học 2019 – 2020;

Tổ 4,5trường Tiểu học Văn Cao xây dựng kế hoạch tự tập huấn chuyên môn hè 2019 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
 2. Mục đích:

Nhằm bồi dưỡng cho giáo viên tổ 4,5 về kĩ năng ứng dụng các phương pháp tổ chức dạy học, các hoạt động giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác dạy học trong năm học 2019 – 2020, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy, giáo dục toàn diện học sinh, góp phần đưa chất lượng giáo dục của trường Tiểu học Văn Cao ngày một nâng cao. Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới đồng bộ PPDH và KTĐG chất lượng giáo dục, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên về phát triển kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Nâng cao chất lượng SHCM trong tổ, tập trung vào thực hiện đổi mới PPDH, KTĐG theo định hướng phát triển năng lực học sinh và các hoạt động giáo dục.

Giúp cho GV bước đầu biết chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề dạy học trong mỗi môn học và các chuyên đề tích hợp liên môn phù hợp với việc tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực, sáng tạo của học sinh; sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực để xây dựng tiến trình dạy học nhằm phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.

Thống nhất thực hiện theo yêu cầu thực tế tại đơn vị.

 1. Yêu cầu:

Biết vận dụng kiến thức, kĩ năng học được vận dụng vào thực tế giảng dạy, giáo dục tại lớp. Thường xuyên tìm tòi, học hỏi, cập nhật thông tin, hình ảnh …để giới thiệu, cung cấp cho học sinh nhanh chóng và hiệu quả;

Việc xây dựng các chuyên đề dạy học trong mỗi môn học, các chuyên đề tích hợp liên môn và kế hoạch dạy học bộ môn phải nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh;

Kế hoạch dạy học của GV phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra;

 1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:
 2. Thời gian: Mỗi giáo viên tự tập huấn 4 ngày từ ngày 26/8 đến ngày 30/8, mỗi ngày 1 chuyên đề.
 3. Địa điểm: Văn phòng và phòng Tin học Trường Tiểu học Văn Cao.
 4. 3. Thành phần: 8/8 giáo viên tổ 4,5

III. NỘI DUNG:

          `1. Đối với GV các lớp 4,5 tự tập huấn theo các nội dung:

+ Tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN); Kiểm tra và đánh giá học sinh.

+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

+ Dạy học phát triển năng lực và phẩm chất HS trong các tiết học.

+ Tổ chức các hoạt động ngoài không gian lớp học.

          – GV vận dụng thực hành ở lớp mình.

 1. Tài liệu và công cụ:

          – Sử dụng tài liệu hướng dẫn của Phòng GD & ĐT Vụ Bản và trường Tiểu học Văn Cao ;

          – Phòng máy của trường.

 1. CÁCH THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 2. Tổ trưởng:

          – Triển khai, thực hiện kế hoạch này đến toàn thể giáo viên của tổ 4,5;

          – Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, liên hệ GV phụ trách phòng Tin học.

– Phân công cán bộ phụ trách:

+ Khối lớp 4: Đ/c Thanh (điểm trường A); đ/c Thắm  (điểm trường B);

+ Khối lớp 5: Đ/c Thúy (điểm trường A), đ/c Thuận (điểm trường B).

 1. Giáo viên phụ trách:

          – Chịu trách nhiệm thu thập thông tin kết quả tự tập huấn để báo cáo.

 1. Giáo viên của tổ 4,5

          – Tự tập huấn chuyên môn theo đúng thời gian và địa điểm quy định;

          – Thực hiện nghiêm túc các buổi tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ;

          – Thực hiện cập nhật báo cáo kết quả về các đ/c phụ trách.

 1. Kiểm tra đánh giá kết quả tự tập huấn:

Trao đổi, thống nhất kết quả tự tập huấn theo các câu hỏi sau:

 1. Kiểm tra, đánh giá HS theo mấy mức độ, có thể tích hợp những nội dung của những môn học nào vào trong 1 bài kiểm tra?
 2. Dạy học phát triển năng lực và phẩm chất HS trong các tiết học chúng ta cần chú ý những điều gì?
 3. Áp dụng công nghệ thông tin: Đ/c hãy tìm trên mạng và downloads (hoặc lưu) về máy một clip có nội dung phục vụ cho một môn học trong chương trình lớp đ/c đang phụ trách?
 4. Báo cáo kết quả tự tập huấn với BGH nhà trường:

Đ/c tổ trưởng tập hợp kết quả các khối để báo cáo về BGH nhà trường.

          Trên đây là kế hoạch tự tập huấn chuyên môn của Tổ 4,5 Trường Tiểu học Văn Cao, năm học 2019 – 2020. Đề nghị tập thể giáo viên Tổ 4,5 nghiêm túc thực hiện theo tinh thần của kế hoạch này./.

BGH TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN CAO

(Duyệt, Xác nhận)

 

                 Tổ trưởng

 

 

 

 

                 Bùi Lệ Thúy