Tham luận chuyên môn

THAM LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN

Kính thưa Đoàn chủ tịch. Kính thưa toàn thể hội nghị! Trước tiên tôi hoàn toàn nhất trí với báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015  và phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 mà đồng…